Skip to the main content

Wedstrijdreglement

 

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE CLUB RIJSSEN
De wedstrijden van de Bridge Club Rijssen worden gespeeld volgens de “Spelregels voor wedstrijdbridge” van de Nederlandse Bridge Bond.

Daarnaast gelden de volgende bepalingen:

 TECHNISCHE COMMISSIE

 Artikel 1           Taak Technische Commissie (TC)

De taak van de technische commissie is:

 • het voorbereiden van het seizoenprogramma ten behoeve van het bestuur
 • het organiseren van de wedstrijden en competities
 • het indelen van de speelgroepen voor de clubcompetitie
 • het verzorgen van de uitslagen
 • het administreren van meesterpunten
 • de voorbereiden van wijzigingen van wedstrijdreglementen
 • communicatie met deelnemers aan wedstrijden en competities.

 

Artikel 2           Samenstelling

De technische commissie bestaat uit:

 • de wedstrijdleider, tevens voorzitter van de T.C.
 • één of meer arbiters
 • enkele medewerkers die zorg dragen voor het inrichten en opruimen van de zaal
 • andere medewerkers die delen van de taken van de wedstrijdleider uitvoeren

De wedstrijdleider draagt leden voor aan het bestuur. Het bestuur benoemt de leden en brengt benoemingen zo spoedig mogelijk ter kennis aan de leden.

 

WEDSTRIJDLEIDER

Artikel 3           Functie en vervanging
De leiding van competities en drives is in handen van de wedstrijdleider.
De wedstrijdleider kan voor bepaalde wedstrijden een plaatsvervanger aanwijzen die zijn taken geheel of gedeeltelijk waarneemt.

Artikel 4           Taken wedstrijdleider

De wedstrijdleider draagt zorg voor het ordelijk verloop van:

 • de indeling van de deelnemende paren in groepen;
 • de uitgifte van de loopbriefjes;
 • het over de tafels verdelen van alle benodigde wedstrijdmaterialen;
 • het wisselen;
 • het verzamelen en opbergen van het gebruikte materiaal;
 • het vaststellen van een voorlopige en later definitieve uitslag
 • het aanwijzen en bekend maken van de arbiters.

Hij wordt in deze taak bijgestaan door leden van de TC.

 

Artikel 5           Hulp en bijstand
De wedstrijdleider is bevoegd zich voor een of meer onderdelen van zijn taak te laten bijstaan door daartoe door hem aan te wijzen leden, eventueel met uitsluiting van anderen.

Artikel 6           Beslissingsbevoegdheid en beroep door de leden
Ieder lid is verplicht zich aan de instructies en beslissingen van de aangewezen arbiter en de wedstrijdleider te onderwerpen en zich naar zijn aanwijzingen te gedragen. Beroep bij het bestuur staat echter binnen een termijn van 4 dagen open. Dit beroep dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij de secretaris.

CLUBCOMPETITIE

OMVANG, PROMOTIE EN DEGRADATIE

 

Artikel 7  Deelname
Aan de door de vereniging uit te schrijven parencompetitie nemen in principe alle leden deel.

 

Artikel 8  Omvang
De clubcompetitie in een verenigingsjaar bestaat uit ten minste 3 ronden van tenminste 120 borden verdeeld over een in het jaarprogramma vast te stellen aantal speelavonden.

Artikel 9           Promotie en degradatie
a. Na iedere ronde heeft promotie en degradatie plaats.
b. Het paar dat het hoogste totaal aan percentages behaald heeft, is eerste in de groep waarin het ingedeeld is. Tweede in die groep is het paar met de op één na hoogste totaalscore, derde het paar met de daaropvolgende totaalscore enz.

25% (afgerond naar beneden) van het aantal paren die in hun groep op de laatste plaatsen eindigen, degraderen naar de naast lagere groep. Eenzelfde aantal paren die op de hoogste plaatsen van hun groep eindigen promoveren naar de naast hogere groep.

Artikel 10         Wijziging groepsgrootte of aantal groepen
Bij extra promotie c.q. degradatie i.v.m. wijziging van de omvang der groep gelden de volgende regels:

 1. Vergroting groep

Bij uitbreiding met 2 resp. 4 paren degraderen er in de voorgaande ronde 1 resp. 2 paren minder dan normaal.

 1. Verkleining groep
  Bij verkleining met 2 resp. 4 paren degraderen er in de voorgaande ronde 1 resp. 2 paren meer dan normaal. Navenant wordt vanuit de onderliggende groep verminderde promotie toegepast.
 2. Wijziging aantal groepen
  Bij het wijzigen van het aantal groepen worden de paren ingedeeld overeenkomstig hun plaats in de laatste competitieronde met dien verstande dat de gepromoveerde paren de plaats innemen van de gedegradeerde paren en vice versa.

 

Artikel 11         Op peil houden groepsgrootte en nieuwe paren

 1. Indien om welke reden dan ook het aantal paren in een groep lager wordt dan de vastgestelde groepsgrootte, wordt aan het begin van de eerst volgende ronde het aantal paren aangevuld door versterkte promotie uit de naast lagere groep.
 2. Indien het aantal paren in de laagste groep te laag dreigt te worden voor een goed competitieverloop kan de wedstrijdleider ook besluiten tot versterkte degradatie uit hogere groepen.
 3. Nieuwe paren worden, behoudens gevallen genoemd in onderstaande leden van dit artikel, geplaatst in de laagste groep op de laatste plaats.
 4. Indien een nieuw paar gevormd wordt uit spelers van paren die uiteen vallen en die paren speelden in dezelfde groep, wordt het nieuwe paar geplaatst in de groep waarin beide spelers reeds speelden.
 5. Indien een nieuw paar gevormd wordt uit spelers van paren die uiteen vallen en die paren speelden in verschillende groepen, wordt het nieuwe paar geplaatst in de groep één lager dan waarin de hoogst geplaatste speler speelde.
 6. Als uitgangspunt wordt genomen de situatie na afloop van de laatst gespeelde competitieronde na verwerking van de promotie en degradatie.
 7. Het bestuur kan in zeer bijzondere gevallen van deze regel afwijken en plaatsing in een andere groep mogelijk maken.
 8. De leden d en e zijn alleen van toepassing indien de vorming van de nieuwe paren uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de volgende ronde.aan de wedstrijdleider wordt medegedeeld.

 

Artikel 12         Bescherming tegen degradatie

 1. Een paar mag één van de competitieronden aanwijzen waarin voor dat paar degradatie vanwege artikel 17 lid g niet plaatsvindt. Deze aanwijzing dient voor het begin van die ronde schriftelijk bij de wedstrijdleider gemeld te worden.
 2. Intrekking van de aanwijzing als bedoeld onder het vorige lid kan alsnog schriftelijk geschieden voor het begin van de derde zitting.
 3. Het paar dat zo’n ronde heeft aangewezen blijft gerechtigd in één of meer zittingen in zijn groep mee te spelen. Spelen met een invaller is niet toegestaan.
 4. Dit paar ontvangt na deze ronde een gecorrigeerd plaatsingscijfer dat één lager is dan het plaatsingscijfer van het laagst geëindigde paar in de laagste groep.
 5. De wedstrijdleider kan om zeer bijzondere redenen een aanwijzing als bedoeld in lid a tijdens het verloop van de ronde accepteren.
 6. het verzoek als bedoeld onder a wordt van rechtswege ongedaan gemaakt als een paar tenminste drie keer in de vaste samenstelling aan de competitieronde heeft deelgenomen. Voor de niet deelgenomen zittingen geldt de afwezigheidregeling als bedoeld in artikel 17.

 

 

Artikel 13         Clubkampioenschap

 1. Na iedere ronde ontvangt ieder paar dat speelt in deze ronde een plaatsingscijfer te beginnen met het cijfer 50 voor de rondekampioen van de hoogste groep. Het paar dat als tweede in de hoogste groep geëindigd is krijgt het cijfer 49, enz..
 2. Indien op grond van bepalingen in dit reglement het aldus verkregen plaatsingcijfer ten behoeve van het opmaken van de stand in het clubkampioenschap moet worden gecorrigeerd, blijven de plaatsingscijfers van de overige paren ongewijzigd.
 3. Het paar met de grootste som aan plaatsingscijfers nadat alle ronden van het seizoen zijn gespeeld is clubkampioen. Bij het gelijk eindigen van paren geeft de som van de behaalde gemiddelden per ronde de doorslag.
 4. De behaalde punten in de ronde en de stand in het clubkampioenschap worden na iedere ronde bekend gemaakt. In de stand om het clubkampioenschap komen alleen die paren voor die in alle tot dat moment gespeelde ronden een score hebben behaald.
 5. Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap moet een paar tenminste 2/3 van alle borden van de competitie in de originele samenstelling hebben gespeeld.
 6. Indien op meer dan één vast dagdeel van de week een competitie wordt georganiseerd wordt voor ieder dagdeel om een separaat clubkampioenschap gespeeld.

 

 

Artikel 14         Uitslag

 1. Aan het eind van iedere zitting of drive wordt een uitslag gepubliceerd. Tegen deze uitslag kan binnen vier dagen protest worden aangetekend bij het bestuur. Het bestuur behandelt deze protesten in de regel binnen 3 dagen zodat voor het begin van de nieuwe zitting een definitieve uitslag bekend is.
 2. Het bestuur heeft het recht om, als daar dringende reden toe is, voor de behandeling van het protest meer tijd te nemen.
 3. In overleg met de wedstrijdleider wordt bepaald welke gevolgen dit heeft voor het verloop van de competitie

 

 

INVALLEN, VERZUIMEN EN COMBITAFEL

 

Artikel 15         Invallen toegestaan

Het is geoorloofd met een invaller uit te komen, met inachtneming van de bepalingen in artikel 16.

 

Artikel 16         Voorwaarden voor invallen

 1. Voor het invallen, hetzij in een bepaald onderdeel van de competitie, hetzij in een of meer zittingen, is voorafgaande toestemming van de wedstrijdleider noodzakelijk. Wordt deze toestemming niet gevraagd, dan kan de wedstrijdleider besluiten dat met een niet gerechtigde speler is gespeeld. Artikel 14, lid 3 is alsdan van toepassing.
 2. Een speler mag niet als invaller optreden, indien dit een kennelijke versterking van het paar betekent.
 3. Een speler wordt geacht in elk geval een kennelijke versterking te betekenen, indien hij behoort tot een hogere groep der competitie dan waarin hij invalt.
 4. Van de bepalingen van het tweede en derde lid kan de wedstrijdleider dispensatie verlenen; aan deze dispensatie kunnen voorwaarden worden verbonden.
 5. Het paar, waarvan één speler samen met een speler van een hoger geklasseerd paar een paar vormt dat invalt in die hogere klasse, krijgt een score die gelijk is aan het behaalde percentage met een minimum van het eigen gemiddelde.
 6. Indien per competitieronde een paar meer dan drie keer met een invaller speelt, vervalt het recht op promotie. Dit paar ontvangt na deze ronde een gecorrigeerd plaatsingscijfer dat één lager is dan het plaatsingscijfer van het laagst geëindigde paar in de laagste groep.
 7. De wedstrijdleider kan op verzoek van het betreffende paar het voorgaande lid niet van toepassing verklaren indien voor een vooraf bepaalde periode een vaste invaller wordt aangewezen voor dat paar. Die vaste invaller mag geen versterking zijn.
  De wedstrijdleider maakt de aanwijzing van die invaller direct na zijn besluit dienaangaande bekend.
 8. Een paar dat met een invaller speelt die hen door de wedstrijdleider is toegewezen, kan afzonderlijk het resultaat van de zitting niet laten meetellen, mits vóór aanvang meegedeeld aan de wedstrijdleider. De zitting wordt als niet gespeeld beschouwd.

 

Artikel 17         Verzuimen

 1. Een paar, dat wegens een aan de wedstrijdleider tijdig meegedeelde reden van een zitting wegblijft, krijgt voor die zitting een percentage toegewezen, gelijk aan het gemiddelde van de door het paar behaalde en nog te behalen percentages.
 2. Een paar, dat wegens tijdig aan de wedstrijdleider meegedeelde reden voor de tweede keer in een zitting van een ronde wegblijft, krijgt voor die zitting een percentage toegewezen, gelijk aan het gemiddelde van de door dat paar behaalde en nog te behalen percentages verminderd met 5%.
 3. Een paar, dat wegens tijdig aan de wedstrijdleider meegedeelde reden voor de derde keer in een zitting van een ronde wegblijft, krijgt voor die zitting een percentage toegewezen, gelijk aan het gemiddelde van de door dat paar behaalde en nog te behalen percentages verminderd met 10%.
 4. Een paar dat verzuimt vanwege de deelname aan een reguliere districts- of landelijke competitie die gelijktijdig plaats vindt met de reguliere clubcompetitie krijgt voor die zitting het eigen gemiddelde in die ronde. Die zitting geldt als normaal gespeeld.
 5. De tijdigheid van de mededeling genoemd in lid 1, staat ter beoordeling van de wedstrijdleider.
 6. Een paar, dat zonder voorafgaande kennisgeving van een zitting wegblijft of waarvan een of beide spelers zonder toestemming van de wedstrijdleider door een invaller wordt vervangen, krijgt voor die zitting een percentage toegewezen gelijk aan het laagste van de door dit paar reeds behaalde en nog te behalen percentages met een maximum van 45.
 7. De wedstrijdleider is bevoegd, indien daartoe een bijzondere aanleiding bestaat, in het geval bedoeld in lid e, een arbitrale score toe te kennen.
 8. Een paar, dat meer dan drie zittingen wegblijft wegens al dan niet tijdig aan de wedstrijdleider meegedeelde redenen, degradeert ongeacht het in deze competitie behaalde resultaat . Dit paar ontvangt na deze ronde een gecorrigeerd plaatsingscijfer dat één lager is dan het plaatsingscijfer van het laagst geëindigde paar in de laagste groep. Degradatie kan worden voorkomen door gebruik te maken van artikel 12 van dit reglement.

 

Artikel 18          Combitafel

Indien in meer dan één klasse een oneven paar aanwezig is kan de wedstrijdleider besluiten om een zogenaamde combitafel in te stellen.  Paren uit verschillende klassen spelen dan tegen elkaar. De scores worden vervolgens toegekend volgens de systematiek van het NBB-rekenprogramma.

 

TOMBOLA

 

Artikel 19         Omschrijving

De tombola is een individuele wedstrijd bestaande uit het aantal zittingen dat in het jaarprogramma is vastgelegd. Bij het begin van iedere zitting geeft men aan welk tweetal spelers als een paar wil worden aangemerkt.

Artikel 20         Indeling

De deelnemende paren worden voor iedere zitting volgens het lot ingedeeld in een door de wedstrijdleider bepaald aantal groepen.

Artikel 21         Scores

De door het paar behaalde score wordt aan beide leden van een paar toegekend. Een deelnemer wordt in de eindstand opgenomen als tenminste 5 keer aan de tombola is deelgenomen. De eindstand in de tombola wordt bepaald door het gemiddelde van de 5 hoogste scores.

 

STRAFFEN

 

Artikel 22         Overtredingen en straffen

De wedstrijdleider is bevoegd op systematische wijze straffen toe te kennen aan paren, die de goede gang van zaken verstoren door:

 • het niet tonen van een deugdelijke systeemkaart
 • verkeerde aantallen kaarten in de mapjes te steken na afloop van het spel
 • de kaarten in de verkeerde windrichting in de mapjes te steken of uit te halen
 • zich niet te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleider wat betreft het in een bepaalde tijd spelen van een ronde.
 • het onzorgvuldig invullen van de scores in het scoresysteem
 • een nieuw spel te beginnen indien in de ronde nog minder dan 5 minuten te spelen zijn en dit door de speelklok is aangegeven.
 • De straf voor bovenstaande overtredingen bestaat uit verlaging van de score van de betreffende avond met 0,5% per overtreding.

De wedstrijdleider kent een arbitrale score toe aan een paar waarvan een speler een of meer scores van reeds gespeelde spellen, al dan niet per vergissing, van tevoren in ziet.

Artikel 23         Bekendmaking straffen
De wedstrijdleider maakt toegekende straffen expliciet en duidelijk bekend op de definitieve uitslag.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN

 

Artikel 24         Aanvullingen

 1. Het bieden geschiedt, tenzij door de wedstrijdleider anders wordt aangegeven, met behulp van zgn. bidding-boxes.
 2. De alerteerverplichting en de stopregel zijn van kracht.
 3. Een volledig ingevulde systeemkaart behoort ongevraagd aan de tegenstanders te worden overlegd.
 4. Indien wegens tijdgebrek een spel niet gespeeld kan worden wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 22, aan beide paren een score van 50% toegekend.

 

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 25         Beroep bij het bestuur

Voor alle beslissingen van de wedstrijdleider staat beroep open bij het bestuur, mits het protest schriftelijk wordt ingediend bij het bestuur voor het definitief worden van de uitslag (zie daarvoor artikel 9).

 

Artikel 26

 1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 2. Doet iets dergelijks zich voor tijdens een competitieavond, dan beslist de wedstrijdleider ter wille van de voortgang van de competitie. Op deze beslissing is beroep mogelijk conform artikel 25.

 

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 28 augustus 2008, gewijzigd 7 september 2010

Andere artikelen

Spelregelboekje en andere zaken

Via de link https://help.bridge.nl/automatisering/Spelregels/HTML/index.html kom je op een site...

08/10/2020 - Thijs Groot

Afmelden voor bridgeavond

Afmelden voor bridgeavond Afmelden voor een bridgeavond moet bij voorkeur worden...

06/10/2020 - Thijs Groot

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring Bridgeclubs aangesloten bij de Bridgebond   De inhoud van deze...

05/09/2020 - Thijs Groot